ВИЗИЯ

  • Запазване на утвърдения собствен облик и авторитет на училището в бързо изменящите се условия на образователно- възпитателния процес, чрез изпълнение на приоритетите насочени към задоволяване потребностите и желанията на личността на ученика, гарантираща успешното й интегриране в обществото на Европа и света.
  • Стимулиране на творческия потенциал на учениците и осигуряване на условия за развитието на творческата индивидуалност на всеки един от тях.
  • Осигуряване на равен достъп до качествено образование според спецификата на областта чрез съхраняване на традиционните ценности на българската образователна система и обогатяването им в европейски контекст.