СТРАТЕГИЯ

  •   Създаване на предпоставки за развиване на ярка творческа индивидуалност на всеки ученик и стратегия за работа с деца с особено изявени      дарби.
  •        Равнище на общообразователна подготовка, отговарящо на Държавните образователни изисквания. Придобиване на професионална квалификация, съобразена със съвременните тенденции в развитието на световното изкуство, гарантираща конкурентна способност в международен мащаб.
  •          Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол. 
  •         Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището.
  •         Обогатяване творческата и професионална дейност на учители и ученици чрез прилагане на иновационни форми и методи на работа.
  •          Изработване на рекламна стратегия на училището за възпитаване на потенциална публика и разширяване формите на взаимодействие с обществеността.
  •      Превръщането на ученето през целия живот и мобилността в реалност;
  •       Разгръщане на творчеството и новаторството, включително и предприемчивостта при всички степени на образованието.
  •       Активно продължаване на процеса на модернизация на материално-техническата база на училището.